2016

beelden
cijfers
verhalen

cijfer

Nieuwkomers in de stad

In 2016 vestigden zo’n 2000 meer nieuwkomers in Antwerpen dan in 2015. De grootste groep niet-EU nieuwkomers is al vele jaren afkomstig uit Marokko. De meeste nieuwkomers komen uit EU-landen Nederland, Roemenië, Polen, Bulgarije en Italië. De stijging is mee te verklaren door de verhoogde instroom van asielzoekers uit conflictgebieden als Syrië, Irak en Afghanistan. Erkende vluchtelingen zijn verplicht om Nederlands te leren en een inburgeringstraject te volgen. Deze groep van vluchtelingen is vaak laaggeschoold en ervaart ook moeilijkheden bij het vinden van een job.
In het ESF-project op het Centraal Onthaalbureau Coevelt werkte Atlas vanaf februari samen met OCMW, VDAB en de Stad Antwerpen aan een afgestemde dienstverlening voor 1340 vluchtelingen. Het doel én de uitdaging is een snelle activering van vluchtelingen op de arbeidsmarkt via een aangepast inburgeringstraject.

 

©Nienke van Kapel

Atlas motiveert mij

Mesbah tekende net zoals 6445 andere nieuwkomers een inburgeringscontract bij Atlas. Hij vertelt in het Atlasmagazine wat dit inburgeringscontract voor hem betekent. De meeste inburgeraars komen uit EU-landen, Polen, Bulgarije, Roemenië, Portugal en Spanje. Niet EU-landen in de top 10 zijn Marokko, Afghanistan, Syrië en Irak. Van de 6445 inburgeraars die een traject startten, was:

  • 56% een man
  • 33% gehuwd
  • 38,5 % erkend vluchteling
  • 8 % van plan om verder te studeren
  • 40% rechthebbend en 60% verplichte inburgeraar

In de les maatschappelijke oriëntatie

Atlas organiseerde het afgelopen jaar 335 cursussen maatschappelijke oriëntatie (MO) in 31 verschillende talen. Op die manier vinden inburgeraars snel hun weg in Antwerpen en Vlaanderen. De rode draad van de cursus zijn normen en waarden in een samenleving die permanent in beweging is. De helft van de cursisten volgde de lessen in het Engels, Arabisch, Pools of Turks. De Waalse regisseur Pablo Munoz Gomez volgde in zijn documentaire een aantal Antwerpse inburgeraars tijdens hun inburgeringsprogramma en in de lessen MO bij collega Ahmed.

Frederik Beyens

Geslaagd met felicitaties van de schepen

3788 cursisten ontvingen hun inburgeringsattest. Schepen Fons Duchateau bedankte een deel van hen voor hun inspanningen tijdens de inburgeringsceremonie op het Antwerpse stadhuis.

Atlas reikte in 2016 minder attesten uit dan in 2015 door de nieuwe Vlaamse regelgeving. Inburgeraars moeten nu niveau A2 Nederlands behalen waardoor het traject langer duurt. Vroeger was dit niveau A1. Bovendien moeten de inburgeraars slagen voor de cursus MO en voor de cursus Nederlands. Vroeger telde enkel de aanwezigheid in de les.

©Jan van der Perre

Hoogopgeleid en nieuwkomer, de weg naar werk en verdere opleiding

Heel wat anderstaligen komen naar Atlas met vragen rond werk en opleiding. 607 inburgeraars met vragen rond verder studeren kregen extra individuele ondersteuning van Atlas.
In het Atlasproject Connect2work in 2016 namen 103 mentoren begeleiding op van 81 hoogopgeleide anderstaligen (HOA) om hen wegwijs te maken in het professionele leven in België.
Eugenia Khodakovska en Vida Razavi vertellen in het Atlasmagazine over hoe het is om als HOA in België te wonen.

©atlas

Inburgering voor minderjarigen

Met Europese middelen zette Atlas het project voor 16 tot 18-jarigen verder. Het is een traject op maat met extra aandacht voor de leefwereld van jongeren waarbij 60 jongeren maatschappelijke oriëntatie volgden tijdens de zomer.  Na dit traject stroomden de jongeren door naar een vervolgaanbod binnen bv. onderwijs of VDAB richting werk.
Atlas en de stad Antwerpen deden extra inspanningen om 1874 kleuters en kinderen zo snel mogelijk op een eerste school in te schrijven. Dat gebeurde via huisbezoeken en een ondersteuningsloket voor meldjeaan.be.
In het schooljaar 2015-2016 bemiddelde de Romawerking 144 keer bij spijbelgedrag van Romajongeren en 55 lagereschoolkinderen gingen op zoek naar hun talenten met Studio Kompas.

Inburgering voor laaggeletterde moeders

Laaggeletterde nieuwkomers die zwanger zijn of net moeder zijn geworden stoppen of starten vaak niet met het inburgeringsprogramma. Atlasprojectleider Lana Macanovic vertelt in het Atlasmagazine over het succes van Taalbubbels Plus, een inburgeringsproject dat 36 laaggeletterde moeders en hun 36 jonge kindjes bereikte.

Inburgering voor imams

Op vraag van de Vlaamse regering startte Atlas een pilootproject ‘inburgering voor imams’. Een deel van de Antwerpse imams is nieuwkomer en heeft nood aan info over de samenleving. Gezien de maatschappelijke sleutelrol die imams spelen is deze info belangrijk om hun job uit te voeren. In 2016 rondden 16 imams de cursus MO af. De imams volgden ook lessen Nederlands op maat. Tijdens hun traject praatten de imams met gastsprekers over actuele thema’s. Ze gingen in gesprek met jongeren van het jongeren platform MSC Ahlan vzw. Bekijk het sfeerverslag van zo’n gesprek.
Samen met een nieuwe groep van 9 cursisten leren de imams intussen verder Nederlands. Atlas verkent verder welke noden er zijn bij voorgangers van andere erediensten zoals bv. de Evangelische kerk.

©Frederik Beyens

32000 x Nederlands leren

Anderstaligen schreven bijna 32000 keer in voor een module Nederlands als tweede taal (NT2).  Om hen in te kunnen schrijven in de juiste cursus, werden in Atlas 13319 mondelinge en schriftelijke testen afgelegd. In september volgden er 2922  cursisten een module NT2 en 2148 een alfabetiseringscursus bij het Centrum voor Basiseducatie Antwerpen.  Bij de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) waren dat er 4754, 5422, 346 en 68 voor respectievelijk richtgraad 1, 2, 3 en 4.
292 hoogopgeleide nieuwkomers kregen een stadsbeurs om te starten met een intensief taaltraject bij Linguapolis.
108 cursisten werden begeleid bij zelfstudie door de Taalgarage. In 11 kaapgroepen volgden ouders Nederlands in de school van hun kinderen.

©Frederik Beyens

Nederlands in de opleiding en op het werk

Om cursisten vlotter te laten doorstromen naar een opleiding en werk werken de NT2-centra samen met beroepsgerichte opleidingen, VDAB en OCMW. 1246 anderstaligen volgden een geïntegreerd traject Nederlands en beroepsopleiding. CVO en CBE boden samen met VDAB in de module 1.2 ook loopbaanoriëntatie aan.
CBE en OCMW gaven aan een 4-tal groepen een intensief voortraject dat toeleidt naar werk via artikel 60. Voor het eerst startten er ook 2 CVO-groepen in dit traject.
Op vraag van OCMW en VDAB gaven zowel CBE als CVO Nederlands op de werkvloer aan artikel 60’ers bij bv. PAX, ZNA en ‘t Keerpunt.

©Nienke van Kapel

Nederlands oefenen om Nederlands te leren

Een taal leer je het best wanneer je ze ook gebruikt in het dagelijks leven. Door het grote succes van Open Inloop Taal (OIT) openden er 2 nieuwe OIT in Deurne en Kiel. Zo oefenen gemiddeld 35 anderstaligen per sessie. ‘In de pauze mag je je eigen taal spreken, maar verder spreken we hier Nederlands’, zegt Atlas-medewerker Krisje in het Atlasmagazine.
Atlas stimuleert dan ook sterk Nederlands oefenen buiten de klas. Atlas leidde 599 anderstaligen toe naar oefenkansen NT2 en 159 naar vrijwilligerswerk om Nederlands te oefenen. Op de website nederlandsoefenen.be/antwerpen ontdekken anderstaligen meer dan 210 activiteiten van 66 organisaties. Tijdens de zomer praatten 274 anderstaligen Nederlands in meer dan 30 activiteiten.

 

©Frederik Beyens

Nieuwkomers willen meedoen

Tijdens en ook na het inburgeringstraject stelden nieuwkomers zo’n 3500 vragen over ontmoeten van andere mensen, sport, vrije tijd, vrijwilligerswerk, digitale vaardigheden en Nederlands oefenen.
Atlas organiseerde een inburgeringsfeest waarbij zo’n 750 inburgeraars samen met de Atlascollega’s het schooljaar feestelijk afsloten.
In een stadsklap ontmoeten 2473 inburgeraars en 87 Nederlandstalige Antwerpenaren elkaar en discussiëren ze over gewoonten, tradities en cultuur. 4854 mensen namen deel aan informatiesessies aan huis van de sociaal adviseurs.

©Frederik Beyens

Werken vanuit gelijkenissen en duidelijke taal

Organisaties en stedelijke diensten kregen ondersteuning bij een interculturaliseringstraject of taalbeleid.  Atlas startte 132 korte en lange trajecten. Zo stonden 55 onthaalouders van de dienst Opvanggezinnen van de Gezinsbond Antwerpen in een workshop ‘Omgaan met diversiteit’ stil bij hun eigen referentiekader. Ze ontdekten manieren om elkaar beter te leren kennen, niet vanuit verschillen, maar vanuit gelijkenissen. Het Theaterhuis HETPALEIS werkte een visie op diversiteit uit voor netwerking, publieksverbreding en programmatie. In het CAW werkte het team taal samen met de begeleiders van de poetsers (artikel 60’ers en spoor 2’ers) aan duidelijke onthaalmappen.

©Toon Grobet

9175 tolkaanvragen

Atlas, sociaal tolken en vertalen helpt Antwerpse diensten en organisaties die goed willen communiceren met hun cliënten met vertalingen en sociaal tolken. Atlas verwerkte 9.175 tolkaanvragen van vooral de sectoren onderwijs,  welzijn,  geestelijke gezondheidszorg. Het aantal aanvragen steeg met 39%  tov 2015. 12% hiervan zijn interne tolkaanvragen. De meest gevraagde tolktalen zijn Arabisch, Russisch, Turks, Pools en Farsi.
De freelance vertalers vertaalden zo’n 2744 bladzijden van 72 diensten uit de sectoren onderwijs, inburgering, openbare diensten en gezondheid.  De meest gevraagde talen zijn Engels, Frans, Arabisch, Turks en Russisch.  62% hiervan zijn officiële vertalingen voor Antwerpenaars die bijvoorbeeld een buitenlands diploma laten erkennen.

 

Juridisch advies

Het infopunt verblijf en rechtspositie beantwoordde meer dan 1600 vragen over vreemdelingenrecht van Antwerpse organisaties en diensten en gaf 47 vormingssessies.

En ook meer dan 4600 bezoekers in Atlas

Ruim 4600 Antwerpenaars bezochten de 6 tentoonstellingen in Atlas. Met de expo Democratiefabriek bereikte Atlas 230 individuele bezoekers en 2631 groepsbezoekers (vooral leerlingen 2de en 3de graad secundair onderwijs).
Ghyferno Halfhide (17) was één van 402 deelnemers aan een debatteersessie van DeBattle. Hij vertelt in het Atlasmagazine dat ook als meningen verschillen, je vrienden kan blijven dankzij DeBattle.
Er waren meer dan 3600 deelnemers aan de activiteiten als Dwarsdenkers, films en de jaarlijkse Soirée Migrée die het jaar afsloot. In 2017 wil Atlas nog meer inzetten op beeldvorming vanuit verhalen van inburgeraars en NT2-cursisten.

 

 

©Katrien Van Boxel

325 collega’s en 39 talen

In Atlas werken er 325 personen waarvan 224 vrouwen en 101 mannen. Zij spreken samen 39 verschillende talen. 11% is tussen de 20 en de 29 jaar, 38% tussen de 30 en de 39 jaar, 34% tussen de 40 en de 49 jaar, 17% is ouder dan 50 jaar.  Samen fietsten we 12029,4 km bij elkaar omdat gemiddeld meer dan 132 collega’s met de fiets naar het werk komt.

41 stagiaires en 230 vrijwilligers ondersteunden ons bij al onze activiteiten waarvoor een welgemeende dank u!